Projekt Säker Landsbygd

Ydrefors Samhällsförening har fått förfrågan från Räddningstjänsten i Ydre att delta i ”Projekt Säker Landsbygd i Ydre”, och föreningen har tackat ja till att vara med i detta projekt.

Vi har av räddningstjänsten i Ydre blivit ombedda att distribuera detta brev till er närboende. Distributionslistan kommer att lämnas över till Räddningstjänsten i Ydre, som kommer att kalla till det olika träffarna/utbildningstillfällena.

Vänligen anmäl ditt intresse för att delta till ydreforssamhallsforening@gmail.com OMGÅENDE

Räddningstjänsten informerar följande:

”Jag skulle önska att få in listor på deltagare från de olika föreningarna så fort som möjligt. Detta för att jag ska kunna planera in de olika utbildningarna och informationerna.

Som det ser ut nu så kommer träffarna att hållas mellan 18:00-20:00 på vardagskvällar. Och varje deltagare kommer att närvara på 3st träffar á ca:2tim.

De olika träffarna är:

–          Information från Polisen och Länsförsäkringar

–          HLR utbildning

–          Utbildning i grundläggande brandskydd

Min önskan är att komma igång med träffar i slutet av Maj eller början av Juni.

Vi kommer att lägga ut information om projektet på kommunens hemsida samt på sociala medier. Där kommer vi att berätta vilka de olika deltagande föreningarna är och vi kommer att be intresserade att höra av sig till mig på räddningstjänsten. Detta som ett komplement till era kontaktnät. Bifogat finner ni även en broschyr som ni har fria händer att använda och sprida i ert område.”

”Projekt Säker Landsbygd i Ydre” är ett samarbete i Ydre kommun mellan byar/föreningar, Räddningstjänsten Ydre, Polisen och Länsförsäkringar Östgöta Att öka tryggheten, kunskapen och attraktiviteten för boende på landsbygden långt ifrån ambulans, räddningstjänst och polis.

 • Utbildning i Brandförebyggande och Hjärt- lungräddning
 • Information om brottsförebyggande och skadeförebyggande
 • Lättillgängligt placerade hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt

Säker Landsbygd – Säker Landsbygd är ett projekt mellan byar långt från räddningstjänsten i Ydre kommun, Räddningstjänsten Ydre, Polisen och Länsförsäkringar Östgöta. Räddningstjänsten i Ydre är projektledare. 

Bakgrund – Många byar i Ydre kommun ligger långt ifrån räddningstjänst, ambulans och polis. Landsbygden är relativt tätbefolkad med sina lokala centra i form av småsamhällen och kyrkbyar. Befolkningen i de större samhällena har närmare till ambulanssjukvård och där finns hjärtstartare utplacerade på många platser. Genom Säker Landsbygd vill vi att man ökar kunskapen och därmed tryggheten i form av utbildning i brandskydd och hjärtlungräddning samt placera en Hjärtstartare lättillgängligt i de byar som ligger längst bort från räddningstjänsten. Polisen vill samverka med information kring Grannsamverkan (brottsförebyggande åtgärder). Man ökar även attraktiviteten att bo på landet genom dessa åtgärder. Länsförsäkringar Östgöta vill medverka genom att informera om skadeförebyggande samt erbjuda brandskyddsutrustning till ett bra pris.

Brandskyddsutbildning  – Det är viktigt att veta hur bränder kan undvikas och hur man ska göra om en brand uppstår. På en brandskyddsutbildning lär man sig bland annat om hur en brand uppstår och vilka risker som finns i hemmiljön. Utöver det får man lära sig hur man varnar andra, räddar nödställda och larmar 112 samt vilken sorts brandskyddsutrustning man bör ha hemma. Man får också öva att släcka en brand med släckare samt släcka brand i kläder.

HLR/AED-utbildning – De första minuterna efter ett hjärtstopp är avgörande för hur stora chanser en drabbade har att överleva och hur allvarliga följderna blir. Kunskaper om HLR, hjärt- och lungräddning, kan rädda liv.

Hjärtstartare – Varje dag drabbas ungefär 27 personer av hjärtstopp i Sverige. En av dem överlever. Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat slutar slå. Oftast sker detta därför att hjärtats normala rytm ersatts av ett elektriskt kaos, där hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken. En person som drabbas av plötsligt hjärtstopp kollapsar och förlorar snabbt medvetandet, blir utan puls och slutar att andas. Om ingen behandling används ökar dödligheten vid hjärtstopp med ca 10 % per minut. Vid ett larm om ett misstänkt hjärtstopp så kan SOS-operatören numera tala om för inringaren var närmaste hjärtstartare finns genom www.hjartstartarregistret.nu

Tiden är avgörande för om personen kan räddas till livet och användning av en hjärtstartare är tillsammans med hjärt-lungräddning den viktigaste åtgärden!

Leader – Finansiering sker i samverkan med Sommenbygd-Vätterstrand. Största delen av finansieringen kommer att gå till inköp av hjärtstartare med tillhörande värmeskåp.

Utbildning i HLR med AED (AED=hjärtstartare) – Deltagaren ska lära sig hur man agerar vid ett hjärtstopp tills räddningstjänsten och ambulansen är framme på plats. Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra Hjärtlungräddning och alarmering samt känna till hur en hjärtstartare används. Kursinnehåll:

 • Teori och praktiska övningar enligt HLR-rådets kursplan
 • Andningsapparaten
 • Hinder i luftvägarna
 • Stabilt sidoläge
 • Hjärt- lungräddning
 • Konstaterat hjärtstopp
 • Larmrutiner
 • Användning av hjärtstartare Tidsåtgång: 2 timmar

Utbildning i Brandskydd – Deltagaren skall bli medveten om riskerna vid en brand, hur hen kan förebygga brands uppkomst och vikten av en snabb och säker utrymning. Vidare skall han/hon kunna släcka brand i kläder genom praktiska övningar och bli väl förtrogen med brandsläckningsutrustning. Räddningstjänstens instruktörer är brandmän i utryckningstjänst med mångårig erfarenhet av utbildning i brandskydd.

Kursinnehåll:

Brandteori

Hur förebygger man bränder?           Vad krävs för att brand skall uppstå?

 • Förebyggande åtgärder
 • Brandorsaker
 • Brand- och rökspridning
 • Åtgärder vid brand
 • Utrymning
 • Larmning

Praktik:

 • Släckning av brand i kläder
 • Brandsläckning med handbrandsläckare Tidsåtgång: 2 timmar

Hjärtstartare – Utplacering av en hjärtstartare centralt och lättillgängligt i byn. Byn/föreningen äger hjärtstartaren efter utbildningen och får information om fortsatt underhåll. Placeringen av hjärtstartaren sker i samråd mellan instruktören och byns kontaktperson.

Brottsförebyggande information – Polisen informerar om vad man bör tänka på och hur man genom att samverka kan minska risken för olika typer av brott. Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i området. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och stölder. Metoden går ut på att boende håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare. Enligt den genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

Länsförsäkringar Östgöta – Länsförsäkringar Östgöta kommer att informera om skadeförebyggande i hemmen. Efter genomförd utbildning erbjuds deltagarna att köpa brandskyddsutrustning i form av handbrandsläckare, brandvarnare mm. av Länsförsäkringar Östgöta.

Kontaktuppgifter Projektledare Räddningstjänsten Ydre

Jonny Thuresson Platschef,

 Besöksadress: Mosshultsvägen 4 573 74 Ydre Tel: 0381-661248 E-mail: jonny.thuresson@ydre.se